Курсове в ОКС "Магистър", РО и ЗО

Преди да бъдат реализирани на практика, всички проектирани обекти в техниката винаги се представят на хартия с помощта на рисунка или чертеж. Днес, когато триметното моделиране навлиза във всички сфери на проектирането, вече е естествено да създаваме обемни изображения на съоръжения, сгради, продукти и т.н. Тези изображения могат да бъдат създавани с фотографска точност. Това осигурява по-добра предварителна оценка на проекта и ако е необходимо осъществяване на корекции. При това, 3D моделът обикновено прави много по-голямо впечатление от колкото всеки друг начин на представяне на бъдещия проект и дава възможност на неспециалисти в дадената област също да могат да оценят модела на изделието преди още то да бъде реално произведено.

Дисциплината има за цел да даде знания и умения на студентите в областта на компютърното визуализационно моделине. Учебната дисциплина използва познанията натрупани от дисциплините Конструктивно чертане, Компютърна инженерна графика, Машинни елементи, Тримерно моделиране, Компютърни системи за механичен иннеринг и др. В курса е обхванато запознаване с основните възможности за създаване на фотореалистини изображене чрез специлизиран софтуер.


Предмет на дисциплината е управлението на качеството на равнище международни, европейски и национални стандарти. Тя дава знания и практически умения за изграждане на елементи от различни видове системи за управление, за прилагане на методите и инструментите на управление на качеството и разработването на концепции за тотално управление на качеството. Конкретно се изучават спецификите на основни системи от стандарти, които оказват влияние в международния бизнес. Дисциплината фокусира вниманието на студентите върху същността, принципите и практиката на стратегическото управление. Разглеждат се съвременни проблеми на тоталното управление на качеството, усъвършенстването на бизнес процесите и конкретните методи за контрол на качеството в организациите. Представена е система от указания за оценяване и управление на рисковете за организацията по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и др. В дисциплината е разгледано и изграждането на интегрирани системи за управление, в които наред с качеството обект на управление са условията труд, аспектите на опазване на околната среда и информационната сигурност.

Дисциплина "Приложение на CAD системи при сглобяване" разглежда основните принципни въпроси на процесите на сглобяване на машиностроителните изделия.

Технологичният процес на сглобяване е част от производствения процес. Той е съвкупност от операции по сдружаване, взаимно нагаждане, регулиране и фиксиране на окончателното обработените детайли в подгрупи, групи и изделия, което напълно да отговаря на предявяваните към него технически изисквания, произтичащи от служебното му предназначение. Степента на задълбоченост при разработването на технологичните процеси за сглобяване зависи от типа на производството и обемът на произвежданата продукция.