Курсове в ОКС "Магистър", РО и ЗО

Преди да бъдат реализирани на практика, всички проектирани обекти в техниката винаги се представят на хартия с помощта на рисунка или чертеж. Днес, когато триметното моделиране навлиза във всички сфери на проектирането, вече е естествено да създаваме обемни изображения на съоръжения, сгради, продукти и т.н. Тези изображения могат да бъдат създавани с фотографска точност. Това осигурява по-добра предварителна оценка на проекта и ако е необходимо осъществяване на корекции. При това, 3D моделът обикновено прави много по-голямо впечатление от колкото всеки друг начин на представяне на бъдещия проект и дава възможност на неспециалисти в дадената област също да могат да оценят модела на изделието преди още то да бъде реално произведено.

Дисциплината има за цел да даде знания и умения на студентите в областта на компютърното визуализационно моделине. Учебната дисциплина използва познанията натрупани от дисциплините Конструктивно чертане, Компютърна инженерна графика, Машинни елементи, Тримерно моделиране, Компютърни системи за механичен иннеринг и др. В курса е обхванато запознаване с основните възможности за създаване на фотореалистини изображене чрез специлизиран софтуер.


         Целта на курса е запознаване на студентите с принципите, теоретичните и приложни аспекти, видовете материали, както и с някои особености на софтуерните средства, намиращи приложение при бързото създаване/производство на обекти (прототипи на обекти) в т. нар. „материало-добавни" производства.

          В курса се набляга основно върху изграждането на модели със сложни форми и реализирането им чрез програмиране на 3D принтер, работещ по метода на послойното екструдиране на материал. В хода на курса се разглеждат особеностите на получаване чрез тримерно сканиране или моделиране на CAD обекти за 3D отпечатване. В резултат от курса студентите ще могат да получават/изграждат модели със сравнително сложна форма и да програмират и настройват 3D отпечатващо устройство с цел получаване на оптимален отпечатък.

          Провеждането на лабораторните упражнения се извършва на самостоятелни компютърни места, с използване на софтуерни продукти, като DAVID 3 софтуер за тримерно сканиране на реални физически обекти, Blender за изграждане на CAD модели и Cura за автоматизирано извеждане на управляващи програми за 3D отпечатващото устройство. При провеждане на лабораторните упражнения се използват устройствата DAVID SLS-2 3D сканираща система и 3D отпечатващо устройство  Ultimaker 2+

Дисциплина "Технология на сглобяването" разглежда основните принципни въпроси на процесите на сглобяване на машиностроителните изделия.

Технологичният процес на сглобяване е част от производствения процес. Той е съвкупност от операции по сдружаване, взаимно нагаждане, регулиране и фиксиране на окончателното обработените детайли в подгрупи, групи и изделия, което напълно да отговаря на предявяваните към него технически изисквания, произтичащи от служебното му предназначение. Степента на задълбоченост при разработването на технологичните процеси за сглобяване зависи от типа на производството и обемът на произвежданата продукция.