Курсове в ОКС "Бакалавър", РО и ЗО

Съдържа конспект и помагало за явяване на Държавен Изпит пред Държавна Изпитна Комисия

 В дисциплината са разгледани общите принципи и методологията, които се използват в съвременните системи за автоматизирано проектиране. Особено внимание е обърнато на обектното, параметрично и твърдотелно моделиране, и моделиране с използване на повърхнини.

Курсът е предназначен за студенти и инженери, обучаващи се и завършили професионално направление „Машинно инженерство”. Има за цел получаване на познания при използване на CAD системи, като е акцентирано на популярната параметрична система SolidWorks. В курса се разглежда инженерният подход при проектиране на детайли, сглобени единици и получаване на чертежи на проектираното изделие.

Обяснени са, вградените в системата, приложения за проектиране на детайли от листов материал, проектиране на инструментална екипировка и линейния симулационен анализ Simulation Xpress, което работи по метода на крайните елементи.

В настоящия курс са разгледани общите принципи и начини за работа, приложими при решаване на различни видове математически задачи и научно-приложни проблеми, чрез използване на програмния продукт SMath Studio.

Курса е предназначено основно за студенти, дипломанти, инженери и докторанти, както и за други потребители, занимаващи се с различни сфери на науката и практиката. Той има за цел, получаването на първоначални познания, при изучаване на възможностите на продуктa SMath Studio, за съставянето и решаването на теоретични и приложни математически задачи. В него са представени подходите и методите за работа и управление на ресурсите на софтуерния продукт при дефинирането, решаването и подходящото представяне на резултатите на широк спектър от задачи и математически проблеми.

Дисциплината има за цел да запознае студентите с основите на моделиране и анализ чрез метода на крайните елементи (КЕМ) при различни типове пресмятания в машиностроителното проектиране. Студентите ще научат да прилагат процедурите на КЕМ, необходими за изследване на напреженията и деформациите, възникнали в модела под действие на различни типове натоварване, да моделират  топлинното състояние на механични конструкции и да анализират получените резултати. Дисциплината запознава с прилагането на подходящите елементи, гранични условия и свойства на материалите при решаване на инженерни задачи при проектирането на механични конструкции. Като резултат студентите ще могат да разбират и прилагат идеята за безопасност при проектирането на даден продукт като  използват специализиран софтуер.

        Учебната дисциплина "Компютърно интегрирани технологии" цели студентите да получат знания по основните понятия, методите и технологичните особености на компютърно интегрираните технологии и производства в машиностроенето, структурните и организационни въпроси на компютърно интегрираните производствени системи. Да разширят уменията си по технологична подготовка на производството, решавайки специфични задачи при обезпечаването, организацията и управлението на производството в условията на използване на компютърно интегрирани технологии, чрез използване на специализирани програмни продукти, като: Mathcad, MS Excel, MS Word и т.н.

        Учебната дисциплина използва познанията на студентите, получени от дисциплини, като: "Производствени технологии" и "Управление на производствени процеси и системи", включена в учебния план на специалност КТМ.

Учебната дисциплина "Металорежещи машини” се чете през шести семестър на студентите от специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето” и "Машиностроителна техника и технологии". Тя има за задача да представи широкия спектър от видовете металорежещи машини и системи от машини като изясни тяхното технологично предназначение, възможности за използване и област на приложение.

Голямото разнообразие на металорежещите машини затруднява разработването на единна класификация. По тази причина лекционният материал е подреден според технологичните операции, които могат да извършват като стругови, пробивни, фрезови, зъбообработващи и шлифовъчни. За машините със сложни формообразуващи движения са показани техните конструктивни особености и начините за настройване на отделните кинематични вериги. Дадена е обща характеристика на системите от металорежещи машини, на машините с паралелна и хибридна кинематика както и на новите концепции при изграждането на такива системи.

Упражненията се провеждат върху наличната техника от машини и измервателни средства с които разполага катедрата. За много други съвременни машини са разработени слайдове, които се предоставят за ползване от студентите.

Основна цел на дисциплината „Основи на автоматизираното проектиране в  машиностроенето” е да се допълнят познанията на студентите от специалност „Машиностроителна техника и технологии”, за решаване на приложни инженерни задачи в областта на проектиране на изделия, използвайки съвременни CAD системи.

По тази дисциплина обучението е свързано с изучаване принципите на двумерно и тримерно моделиране на графични обекти. При провеждане на упражненията се използва продуктът AutoCAD, най-широко разпространената CAD система в световен мащаб в областта на машиностроенето. Задачата е да се формират знания и умения за самостоятелно изготвяне на работна документация на детайли и изделия. В курса на обучение е обхванато геометричното моделиране, видовете геометрични примитиви и работа с тях, оформяне на работни чертежи, използване на елементарни графични библиотеки, принципите на визуализационното моделиране и построяването на геометрични изображения.

Лекционният материал се представя с помощта на мултимедия, а лабораторните упражнения се провеждат на съвременни компютри, като се използват последни версии на програмен продукт AutoCAD.

Учебната дисциплина използва познанията натрупани от дисциплините Приложна геометрия и инженерна графика 1 и 2 част включени в учебния план.

Основната цел на дисциплината е да се развият познанията на студентите от специалности "Машиностроителна техника и технологии” и "Компютъризирани Технологии в Машиностроенето", относно използването на модерни компютърни софтуерни средства, на базата  на широко разпространеният в инженерната практика математичен софтуерен продукт - Mathcad (PTC).  Тази дисциплина разширява знанията и уменията на студентите за прилагане на съвременни изчислителни средства при теоретични и приложни инженерни пресмятания с изучаване на методите за автоматизирано дефиниране и решаване на различни по вид и сложност инженерни математически задачи, автоматизираната обработка на числени данни, символни пресмятания на задачи,  както и за възможностите и начините за обмен на данни и резултати от съвместни пресмятания между Mathcad и други софтуерни продукти ( като напр. MS Excel, Mathlab, SolidWorks и др.).

Основната цел на дисциплината „ТЕХНОЛГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО 1 ЧАСТ" е в рамките на учебната година студентите да получат знания по технологични процеси за изработване на изделия с предварително определено качество, фиксирана производствена програма и минимална технологична себестойност.

Разглеждат се технологичните характеристики на основните методи за получаване на заготовки, механична обработка, довършващи процеси, сглобяване на изделията използвани в машиностроенето.

В рамките на лекционният материал се разглеждат типовете производства и класификация им, технология на заготовките, технологични  операции в металообработването, характеристиките и възможностите на процесите за механична обработка, неконвенциалните методи за обработка и технология на сглобяване на изделията.

           Лабораторните упражнения разглеждат определяне на типовете производства, избор на заготовки и определяне на междуоперационните размери на детайлите, проектиране на технологични операции за механична обработка и проектиране на технологични процеси за сглобяване.