Курсове в ОКС "Бакалавър", РО и ЗО

Съдържа конспект и помагало за явяване на Държавен Изпит пред Държавна Изпитна Комисия

 В дисциплината са разгледани общите принципи и методологията, които се използват в съвременните системи за автоматизирано проектиране. Особено внимание е обърнато на обектното, параметрично и твърдотелно моделиране, и моделиране с използване на повърхнини.

Курсът е предназначен за студенти и инженери, обучаващи се и завършили професионално направление „Машинно инженерство”. Има за цел получаване на познания при използване на CAD системи, като е акцентирано на популярната параметрична система SolidWorks. В курса се разглежда инженерният подход при проектиране на детайли, сглобени единици и получаване на чертежи на проектираното изделие.

Обяснени са, вградените в системата, приложения за проектиране на детайли от листов материал, проектиране на инструментална екипировка и линейния симулационен анализ Simulation Xpress, което работи по метода на крайните елементи.

Дисциплината има за цел да запознае студентите с основите на моделиране и анализ чрез метода на крайните елементи (КЕМ) при различни типове пресмятания в машиностроителното проектиране. Студентите ще научат да прилагат процедурите на КЕМ, необходими за изследване на напреженията и деформациите, възникнали в модела под действие на различни типове натоварване, да моделират  топлинното състояние на механични конструкции и да анализират получените резултати. Дисциплината запознава с прилагането на подходящите елементи, гранични условия и свойства на материалите при решаване на инженерни задачи при проектирането на механични конструкции. Като резултат студентите ще могат да разбират и прилагат идеята за безопасност при проектирането на даден продукт като  използват специализиран софтуер.

        Учебната дисциплина "Компютърно интегрирани технологии" цели студентите да получат знания по основните понятия, методите и технологичните особености на компютърно интегрираните технологии и производства в машиностроенето, структурните и организационни въпроси на компютърно интегрираните производствени системи. Да разширят уменията си по технологична подготовка на производството, решавайки специфични задачи при обезпечаването, организацията и управлението на производството в условията на използване на компютърно интегрирани технологии, чрез използване на специализирани програмни продукти, като: Mathcad, MS Excel, MS Word и т.н.

        Учебната дисциплина използва познанията на студентите, получени от дисциплини, като: "Производствени технологии" и "Управление на производствени процеси и системи", включена в учебния план на специалност КТМ.

В настоящия курс са разгледани общите принципи и методологията, които се използват в съвременните системи за автоматизирано проектиране на технологични процеси и генериране на управляващи програми за стругове, фрезови машини и обработващи центри с цифрово програмно управление - СNС (Computer Numerical Control).

Курса  е базиран основно на продуктите Solidworks (Dassault Systèmes) и FeatureCAM (Delcam), като те се използват за програмиране на реални технологични процеси, използвайки вградените алгоритми и стратегии за моделиране и инструментална обработка.

Разглеждат се компютърното програмиране на ротационни детайли, 2.5D, 3D, 4 и 5-осни фрезови операции, високоскоростни обработки, както и струго-фрезови и пробивно-нарезни операции.

Курсът е предназначен за студенти и инженери, обучаващи се и завършили професионално направление „Машинно инженерство". Може да се използва и от други студенти, изучаващи аналогични дисциплини, както и от технолози от машиностроителните фирми и предприятия.

Учебната дисциплина "Металорежещи машини” се чете през шести семестър на студентите от специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето” и "Машиностроителна техника и технологии". Тя има за задача да представи широкия спектър от видовете металорежещи машини и системи от машини като изясни тяхното технологично предназначение, възможности за използване и област на приложение.

Голямото разнообразие на металорежещите машини затруднява разработването на единна класификация. По тази причина лекционният материал е подреден според технологичните операции, които могат да извършват като стругови, пробивни, фрезови, зъбообработващи и шлифовъчни. За машините със сложни формообразуващи движения са показани техните конструктивни особености и начините за настройване на отделните кинематични вериги. Дадена е обща характеристика на системите от металорежещи машини, на машините с паралелна и хибридна кинематика както и на новите концепции при изграждането на такива системи.

Упражненията се провеждат върху наличната техника от машини и измервателни средства с които разполага катедрата. За много други съвременни машини са разработени слайдове, които се предоставят за ползване от студентите.

Основна цел на дисциплината „Основи на автоматизираното проектиране в  машиностроенето” е да се допълнят познанията на студентите от специалност „Машиностроителна техника и технологии”, за решаване на приложни инженерни задачи в областта на проектиране на изделия, използвайки съвременни CAD системи.

По тази дисциплина обучението е свързано с изучаване принципите на двумерно и тримерно моделиране на графични обекти. При провеждане на упражненията се използва продуктът AutoCAD, най-широко разпространената CAD система в световен мащаб в областта на машиностроенето. Задачата е да се формират знания и умения за самостоятелно изготвяне на работна документация на детайли и изделия. В курса на обучение е обхванато геометричното моделиране, видовете геометрични примитиви и работа с тях, оформяне на работни чертежи, използване на елементарни графични библиотеки, принципите на визуализационното моделиране и построяването на геометрични изображения.

Лекционният материал се представя с помощта на мултимедия, а лабораторните упражнения се провеждат на съвременни компютри, като се използват последни версии на програмен продукт AutoCAD.

Учебната дисциплина използва познанията натрупани от дисциплините Приложна геометрия и инженерна графика 1 и 2 част включени в учебния план.

        Целта на курса е запознаване на студентите с принципа на работа на металорежещите машини с цифровото програмно управление, задвижването и управлението на преводите им, с въпросите на програмиране на ММ с ЦПУ, както и с тези по компановката и настройването на ММ с ЦПУ. Курса се основава на занятията придобити от дисциплините: металорежещи машини, технология на машиностроенето, рязане на материали и режещи инструменти. В резултат на изучаване на дисциплината студентите ще могат да избират ММ с подходящи за съответното производство системи с ЦПУ, да програмират и настройват ММ с ЦПУ, като рационално използват техните възможности.

        Лабораторните упражнения се провеждат на стругове с ЦПУ със система ЗИТ 500 и FANUC-9Т и обработващ център HAAS със система FANUC-0i-ver.23, като поне половината от тях се провеждат в реални производствени условия на машиностроителни предприятия. Използват се също и базовите модули FEATURETURN и FeatureMILL2.5D на CAM системата FeatureCAM за автоматизирано програмиране и извеждане на УП за ММ с ЦПУ.

            С курсовия проект по дисциплината „Проектиране на изделие в екип" студентите получават практически знания и умения по конструиране в CAD среда на основните детайли и възли на машиностроителни изделия, както и автоматизирано проектиране на технологични процеси за механичната им обработка в CAM система. На базата на конструктивните особености и технологичните изисквания към изделието, както и на особеностите на производствената среда, студентите трябва да подберат оптимални методи за моделиране и механична обработка на детайлите от изделието, както и да съставят съответна конструктивна и технологична документация за неговото реално производство. 

            Курсовия проект се реализира екипно, като на всеки студент се определят самостоятелни задачи в екипа към който е разпределен. Въз основа на придобитите познания по дисциплините „3D моделиране" и „Компютърно програмиране на металорежещи машини", под ръководството на обучаващия преподавател, се използват съвременни CAD/ CAM системи и електронни инженерни справочни бази от данни в Интернет. Изготвената от студентите проектна и технологична документация в проекта се управлява с помощта на специализираната информационна система Moodle, което максимално доближава учебния процес до съвременните условия за конкурентоспособно проектиране и производство на изделия.

       Учебната дисциплина има за цел да запознае студентите с основните въпроси и етапи на технологичното проектиране на отделните елементи на индустриални промишлени системи (предприятия) от различен тип и обем на производството, както и с проектирането на разширения на производствените мощности на съществуващи индустриални производствени обекти. 

       За целта в учебната дисциплина се разглеждат следните въпроси: формиране на производствена програма, определяне на типа на производството, технологичната разработка на производствените процеси, подбиране и оразмеряване на основните елементи, необходими за изграждане и функциониране на производствената система (предприятието), като в крайната фаза на проектирането се изгражда генералния план на промишленото предприятие и се оценява технико-икономическата ефективност на цялостния проект.

       Учебната дисциплина използва познанията на студентите, получени от дисциплините: Производствени технологии, Обработване чрез рязане и режещи инструменти, Металорежещи машини, Технологична екипировка и др., включени в учебния план на специалност КТМ.

Основната цел на дисциплината „ТЕХНОЛГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО 1 ЧАСТ" е в рамките на учебната година студентите да получат знания по технологични процеси за изработване на изделия с предварително определено качество, фиксирана производствена програма и минимална технологична себестойност.

Разглеждат се технологичните характеристики на основните методи за получаване на заготовки, механична обработка, довършващи процеси, сглобяване на изделията използвани в машиностроенето.

В рамките на лекционният материал се разглеждат типовете производства и класификация им, технология на заготовките, технологични  операции в металообработването, характеристиките и възможностите на процесите за механична обработка, неконвенциалните методи за обработка и технология на сглобяване на изделията.

           Лабораторните упражнения разглеждат определяне на типовете производства, избор на заготовки и определяне на междуоперационните размери на детайлите, проектиране на технологични операции за механична обработка и проектиране на технологични процеси за сглобяване.